Rekreační areál s umělou dráhou pro divokou vodu s přirozeným přírodním vzhledem

o projektu

Whitewater park Zdiměřice

Navrhovaný sportovní areál pro divokou vodu

doplněný novou retenční nádrží, bude využíván za účelem provozování sportovních aktivit na divoké vodě a rekreace v přilehlých částech sportoviště.
img:about-03_1.jpg
Sportovní a rekreační aktivity budou probíhat mimo oblast nově navržené retenční nádrže, která zůstane klidovou zónou přírodního charakteru. Retenční nádrž bude kromě zásobování areálu provozní vodou (plnění sportovního kanálu), zajišťovat retenční funkci díky vytvořenému retenčnímu objemu.
img:about-06_1.jpg
img:about-06_1.jpg
Sportovní a rekreační aktivity budou probíhat mimo oblast nově navržené retenční nádrže, která zůstane klidovou zónou přírodního charakteru. Retenční nádrž bude kromě zásobování areálu provozní vodou (plnění sportovního kanálu), zajišťovat retenční funkci díky vytvořenému retenčnímu objemu.
Tento objem odpovídá retenční kapacitě stávajícího poldru, jehož kapacita musí zůstat zachována. Současně bude retenční nádrž splňovat revitalizační a krajinotvornou funkci. 
img:vizulizace-29.6.2015.jpg
play
play
PŘEHRÁT VIZUALIZACI
V širším území kolem dnešního poldru se v současné době rozprostírá plochá krajina s minimum vzrostlých stromů a zeleně, částečně zemědělsky využívaná. Z větší části zaujímá území nově vznikající obytná zástavba obce Zdiměřice..
V širším území kolem dnešního poldru se v současné době rozprostírá plochá krajina s minimum vzrostlých stromů a zeleně, částečně zemědělsky využívaná. Z větší části zaujímá území nově vznikající obytná zástavba obce Zdiměřice..
Nový areál se systémem nádrží obohatí tuto krajinu o prvek vodních ploch, doplněných plochami zeleně a taktéž litorálními plochami a vegetací. Tento krajinotvorný účel stavby bude trvalého charakteru.
Nový areál se systémem nádrží obohatí tuto krajinu o prvek vodních ploch, doplněných plochami zeleně a taktéž litorálními plochami a vegetací. Tento krajinotvorný účel stavby bude trvalého charakteru.
Sportovní a rekreační funkce bude plněna pouze sezónně od jara do podzimu a převážně v denních, případně večerních hodinách.
Sportovní a rekreační funkce bude plněna pouze sezónně od jara do podzimu a převážně v denních, případně večerních hodinách.
S nočním provozem sportoviště se nepočítá. Obtížnost divoké vody lze nastavit od lehké po velmi obtížnou, vhodnou pro profesionály a na adrenalin zaměřené bezpěčné sjíždění divoké vody.
S nočním provozem sportoviště se nepočítá. Obtížnost divoké vody lze nastavit od lehké po velmi obtížnou, vhodnou pro profesionály a na adrenalin zaměřené bezpěčné sjíždění divoké vody.

cíl projektu

Postavit rekreační areál s umělou dráhou pro divokou vodu s přirozeným přírodním vzhledem. Uvnitř tohoto areálu poskytnout, převážně široké veřejnosti, možnost velmi bezpečného rekreačního nebo tzv. adrenalinového svezení na divoké vodě na nafukovacích (raftových) člunech v kombinaci s aktivním i pasivním odpočinkem na přilehlých vnitřních plochách a občerstvením.
img:stromecky-03.png
Vně areálu je cílem vytvořit zatravněné a vzrostlou zelení osázené rekreační plochy sloužící k relaxaci místních obyvatel v příjemném prostředí u divoké vody.

Dále vytvoření rekreační plochy u druhé


11 tis. m²

velké vodní nádrže,

která bude volně přístupná pro veřejnost na piknik a odpočinek.

využití areálu

img:mainpage-7-03_2.jpg
Hlavním využití areálu bude rekreační rafting pro širokou veřejnost a odpočinek v relaxačních zónách. Rafting bude probíhat na nafukovacích, většinou šesti místných, člunech.
img:mainpage-7-03_2.jpg
Hlavním využití areálu bude rekreační rafting pro širokou veřejnost a odpočinek v relaxačních zónách. Rafting bude probíhat na nafukovacích, většinou šesti místných, člunech.
Zájemcí z řad široké veřejnosti si budou rezervovat čas ježdění na webových stránkách provozovatele a vodácký profesionál je bude vodními peřejemi řídit v zadní části raftového člunu. Široká veřejnost si tak bude moci, kromě příjené a osvěžující zábavy, i zcela bezpečně vyzkoušet vlastnosti lehké nebo i velmi divoké vody a to např. před letními výlety na opravdové divoké řeky a předejít tak nebezpečným situacím.
img:mainpage-7-06_1.jpg
img:mainpage-7-06_1.jpg
Zájemcí z řad široké veřejnosti si budou rezervovat čas ježdění na webových stránkách provozovatele a vodácký profesionál je bude vodními peřejemi řídit v zadní části raftového člunu. Široká veřejnost si tak bude moci, kromě příjené a osvěžující zábavy, i zcela bezpečně vyzkoušet vlastnosti lehké nebo i velmi divoké vody a to např. před letními výlety na opravdové divoké řeky a předejít tak nebezpečným situacím.
img:mainpage-7-09_1.jpg
Hlavním využitím areálu budou rovněž tzv. team buildingové akce pro firmy z okolí a Prahy 4, které pomáhají vyplepšit frimení vztahy skrze společné rekreačně sporotvní zážitky v teamovém pojetí. Pořádání takových akcí je omezeno maximální možnou kapacitou areálu 50 osob za hodinu v raftech.
img:mainpage-7-09_1.jpg
Hlavním využitím areálu budou rovněž tzv. team buildingové akce pro firmy z okolí a Prahy 4, které pomáhají vyplepšit frimení vztahy skrze společné rekreačně sporotvní zážitky v teamovém pojetí. Pořádání takových akcí je omezeno maximální možnou kapacitou areálu 50 osob za hodinu v raftech.
Vedlejším využitím areálu bude nabídka zlepšnení dovedností
a sportovního treninku
na divoké vodě pro:

 • Složky integrovaného záchranného systému Středočeského Kraje, kteří zde budou nacvičovat krizové situace, jakými jsou povodně a další živelní katastrofy. 
 • Studenty místních škol, kteří zde dostanou prostor ke zdokonalení svých sportovních dovedností.
 • Sportovce z řad profesionálních vodáků, převážně vodních slalomářů. Profesonální trenink, který hlukově bude probíhat v hodinách, které nejsou atraktivní pro hlavní činnost areálu (tedy především v dopoledních hodinách všedních dní) a to v maximálním provozním počtu areálu 25 osob/ pevných lodí na hod.
 • Rekreační vodáky na pevných plastových lodí, opět za využití rezervačního systému, v max. počtu 30 lodí/osob za hodinu.
img:mainpage-7-03.png
Vyjimečným využitím areálu bude pořádání menších/národních sportovních akcí či větších, tzv. eventových akcí. Tyto akce budou s předstihem, na základě stávající platné smlouvy uzavřené mezi provozovatelem areálu a obcí Jesenice, předkládány zastupitelstvu obce a podléhat režimu jejich schválení. Pravidelné pořádání velkých, nadnárodních sportovních akcí není záměrem investora.

Podobné areály ve světě

img:32-4-full.jpg
Penrith Whitewater Stadium
Sydney
img:dutch2.jpg
Dutch Water Dreams
Zoetermerr
img:kanupark.jpg
Kanupark Markkleeberg
Lipsko

lokalita

Projekt je umístěn, v souladu s Územním plánem obce Jesenice,
na ploše určené pro sportoviště a vodní plochy v obci Zdiměřice u Prahy.
img:location-icon-03.png
 Konceptem zcela zapadá do přírodního pojetí blízké Průhonické obory. Z jižní strany  navazuje na stávající rezidenční území rodinných domů s velkými plochami zahrad.  
img:location-icon-05.png
Ze západní strany navazuje na stávající multifunčkní sportoviště vybudované stejným investorem a ze severní strany sousedí s golfovým odpalištěm. 
img:mainpage-7-06.png
Realizace hlavního projektu v předmětném území tak dotvoří vznik relaxační zóny, která v oblasti převážně rezidenčních ploch citelně chyběla.

nejčastější otázky

 • Provozní hluk


  Samotná divoká voda z areálu podobného typu, kdy voda neteče nijak rychle, není nijak hlučná. Na vzdálenost 50m a více se projevuje spíše jako zvuk jemného větru, a ve větších vzdálenostech již není slyšitelná. S rezervou jsou splněny všechny hlukové limity, na čež byla provedena hluková studie jako podklad pro územní řízení a řízení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Hluk se nedá např. vůbec srovnávat s jezem na řece nebo obyčejnou prekventovanou komunikací apod. Areál je navíc provozován v zásadě pouze v denních hodinách do 18 hod., tedy za denního světla a v době, kdy většina z obyvatel trácí čas v zaměstnání. Ponechme v tomto vysvětlování stranou, že i případně slyšitelný zvuk tekoucí vody je pro lidské ucho příjemný.
 • Nárůst dopravy v lokalitě a zátěž pro okolní obce


  Provozování areálu je omezeno max. provozní kapacitou umělé dráhy pro divokou vodu, což představuje 50 osob/hod při raftingu.  Příjezd bude, podle zkušeností podobných areálů v jiných státech, povětšinou organizovaný, tedy počet osob na počet automobilů lze očekávat max. v poměru 1 osoba/0,3 auta. Tzn. při firemní teambuildingové akci, která naplní 100% kapacity areálu, lze očekávat, i s personálem, příjezd max. 20-30 automobilů. Z nichž max. 2O pojede v přibližně stejnou dobu. Ovšem zásadním je fakt, že doba příjezdu i odjezdu spadá přesně do opačné doby, než příjez a odjezd 90% vozů v oblasti směrem na/z Prahy, hlavního zaměstnavatele občanů okolních obcí. Obava, že se provozováním areálu více dopravně zatíží obce, je bezpředmětná, jelikož počet automobilů do/z areálu se nepřičte k hlavnímu provoznímu zatížení, ale auta tzv. pojedou "naproti". Jinými slovy, když areál bude začínat provoz, tak velmi málo zatíží provoz směrem do obcí, kdy většina aut pojede do Prahy a při skončení provozu návštěvníci pojedou domů do Prahy proti vracející se mase aut do obcí. 
 • Hydrologické poměry v lokalitě


  Hydrogeologické poměry v lokalitě včetně retenční schopnosti stávajícího "suchého poldru" zůstávají bez jakýchkoliv změn zachovány a bez narušení. Detaily technických opatření jsou popsány v dokumentaci, nicméně laicky řečeno se jedná o technickou povahu nových nádrží, které budou provedeny jako vodě nepropustné do spodních, podzemních vod a nemohou je tedy nijak ovlivnit. Rovněž hladina vody bude shodná s dnešní stávající výškou suchého poldru. Na konci druhé, hladinou propojené vodní nádrže bude, nad výškou hladiny určené pro retenci deš'tových vod již před realizací projektu, osazené regulační zařízení pro odtok přebytečné vody. Z těchto důvodů není technicky možné, aby došlo k navýšení stávající hladiny jak podzemních vod, tak hladiny povrchové vody a blízké rodinné domy se tedy nemusí obávat žádných změn oproti současnému stavu. 

 • Pořádání velkých sportovních či jiných akcí


  Jak je uvedeno ve využití areálu, primární využití tohoto sportoviště bude pro rekreační účely široké veřejnosti a eventových akcí v max. kapacitě 50 osob/hod. V případě, kdy měl investor zájem o vyjimečné pořádaní sportovních či jiných akcí, musí dle platné smlouvy požádat obec Jesenice, s dostatečným předstihem, o souhla s takovou akcí. V případě jejího souhlasu, opět dle smlouvy zajistit adekvátní navýšení parkovacích míst severně od areálu a dalších potřebných služeb. V příapdě nesouhlasu zastupitelstva obce Jesenice, nebudou takové akce pořádány. Pro komerční úspěšnost projektu není pořádání takových akcí nijak zásadní, jelikož obchodní ziskovost a návratnost investice do areálu je předmětem běžného provozu.

Kontakt

+420 226 519 583
V Oblouku 266, 252 43 Čestlice